KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dottore Polska Sp. z o.o., ul. Margonińska 22, 60-425 Poznań zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459514, NIP: 7811884930.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z obsługą zamówień dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), rozliczaniem zamówień i ewentualnym rozpatrywaniem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a także wewnętrznym administrowaniem dostawami (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, firmom, którym dane te są niezbędne w zakresie usługi sprzedaży produktów ( księgowość, firmy dostawcze). Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W oparciu o podane przez Państwa dane osobowe decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, dokonujemy również profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE lub EOG lub organizacji międzynarodowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z ochroną Państwa danych osobowych w naszej Spółce zachęcamy do kontaktu pod adresem: biuro@dottore.pl.